Telegram Group Search
2257 Members
Last Update:
tg-me.com/garam_kahaniya
GARAM KAHANIYA
   4.25
3364 Reviews
Posts
545 Posts
Webview
@garam_kahaniya Telegram
GARAM KAHANIYA๐‘พ๐’†๐’๐’„๐’๐’Že ๐‘ป๐’ ๐‘บ๐’•๐’๐’“๐’š ๐‘ช๐’‰๐’‚๐’๐’๐’†๐’ ๐‘พ๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’„๐’‚๐’ ๐‘น๐’†๐’‚๐’… ๐’‚๐’˜๐’†๐’”๐’๐’Ž๐’† ๐’”๐’•๐’๐’“๐’š ๐‘ฐ๐’ ๐‘ฏ๐’Š๐’๐’…๐’Š & ๐‘ฌ๐’๐’ˆ๐’๐’Š๐’”๐’‰
๐‘ท๐’๐’› ๐‘บ๐’‰๐’‚๐’“๐’† & ๐‘บ๐’–๐’‘๐’‘๐’๐’“๐’• ๐‘ผ๐’”

GARAM KAHANIYA
Open in Telegram


GARAMKAHANIYA Telegram Group

Date: |

Why Telegram?

Telegram has no known backdoors and, even though it is come in for criticism for using proprietary encryption methods instead of open-source ones, those have yet to be compromised. While no messaging app can guarantee a 100% impermeable defense against determined attackers, Telegram is vulnerabilities are few and either theoretical or based on spoof files fooling users into actively enabling an attack.

Newly uncovered hack campaign in Telegram

The campaign, which security firm Check Point has named Rampant Kitten, comprises two main components, one for Windows and the other for Android. Rampant Kittenโ€™s objective is to steal Telegram messages, passwords, and two-factor authentication codes sent by SMS and then also take screenshots and record sounds within earshot of an infected phone, the researchers said in a post published on Friday.

GARAMKAHANIYA from PH

America/USA US telegram Group & telegram Channel 10

Telegram GARAM KAHANIYA

Created: 2020-07-28

From: America/USA and India

Telegram GARAM KAHANIYA, 234929 Telegram Group & Telegram Channel America/USA, US

Telegram GARAM KAHANIYA, 234929 Telegram Group & Telegram Channel, India, IN

TG ๐Ÿ”ฅ๐‘ฎ๐‘จ๐‘น๐‘ด๐‘จ ๐‘ฎ๐‘จ๐‘น๐‘จ๐‘ด เค•เคนเคพเคจเคฟเคฏเคพเค‚ ๐Ÿ”ฅ

https://t.me/garam_kahaniya

Open Telegram

Webview
Telegram Group
Back To Top